Ціль вивчення дисципліни - поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок питань оптимального використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства.

Завдання навчальної дисципліни полягають у тому, щоб озброїти студентів сучасними знаннями теорії формування ресурсного потенціалу підприємства, механізмів управління підприємством   та практичними навиками оцінки стану та ефективності роботи  з урахуванням аналізу  фінансових результатів, з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Ціль курсу: формування базових знань і практичних навичок необхідних для ухвалення рішень в кризових ситуаціях і антикризового управління підприємством.

Предмет курсу: проблеми, можливі та реальні фактори кризових явищ, які загрожують виникненням кризових ситуацій на підприємстві.

Ціль – поглиблення теоретичних знань студентів і набуття ними практичних навичок питань оптимального використання матеріальних, трудових, фінансових та інших ресурсів підприємства.

Завдання: озброїти студентів сучасними знаннями теорії формування ресурсного потенціалу підприємства, механізмів управління підприємством   та практичними навиками оцінки стану та ефективності роботи  з урахуванням аналізу  фінансових результатів, з метою забезпечення ефективної діяльності підприємства в умовах ринкової економіки.

Предмет: дослідження специфічних закономірностей розвитку підприємств, форм і методів управління ними, раціонального поєднання всіх елементів виробничого процесу для найефективнішого їх використання.

Ціль: формування базових знань і практичних навичок щодо використання методичного апарату та інструментарію економічного діагностування для визначення стану підприємства в інформаційно-аналітичній системі управління підприємством.

Завдання: вивчення характеру дії економічних законів, визначення закономірностей і тенденцій розвитку економічних систем мікрорівня; оцінка ефективності функціонування підприємства і визначення на цій основі стабільності його розвитку; характеристика діяльності підприємства в умовах неповної інформації; оцінка стабільності і динаміки розвитку підприємства як системи в умовах ентропії зовнішнього середовища; оцінка можливих наслідків прийнятих управлінських рішень, пов'язаних з різними господарськими ситуаціями: зміною кадрової структури, змінами, що відбулися в товарному постачанні, змінами у фінансовому стані постачальників і покупців продукції підприємства, станом платоспроможності самого підприємства й ін.; аналіз втрачених комерційних можливостей підприємства в ретроспективі, пошук нових резервів поліпшення показників роботи в майбутньому з оцінкою "вузьких місць", що мають місце; оцінка поточного фінансового стану підприємства, його взаємовідносин з банками, постачальниками та покупцями, характеристику перспектив розвитку цих відносин; аналіз різних варіантів розвитку підприємства на конкретну часову перспективу (оперативний, середньостроковий і довгостроковий прогноз) в залежності від обраної стратегії управління; характеристика ділового іміджу підприємства в цілому і дослідження динаміки його зміни; комплексне обґрунтування всіх бізнес проектів і стратегій підприємства; контроль над досягненням цільових орієнтирів діяльності, над ефективністю використовування ресурсів; пошук резервів підвищення результативності економічної системи підприємства; ухвалення управлінських рішень по реалізації виявлених резервів.